Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wójta Gminy Przywidz Marka Zimakowskiego został utworzony nowy oddział przedszkolny 2,5-3 latków. Pozyskano środki finansowe na wyposażenie sal przedszkolnych oraz pomocy dydaktycznych. Dzieci mogły uczestnczyć w dodatkowych zajęciach usprawniającyhc i rozwijających. Oddział przedszkolny utworzono prz szkole podstawowej  im. Unii Europejskiej w Przywidzu. 

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.

Gmina Przywidz jest beneficjentem projektu konkursowego pod tytułem „WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja Ogólna, Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2016-09-02 - 2018-06-30

Wartość projektu:  975 689,02 zł ,                 

Dofinansowanie projektu  z UE: 829 335,67 zł.

Beneficjentami projektu są  nauczyciele i uczniowie szkół:

  • Zespołu Szkół w Przywidzu,
  • Szkoły Podstawowej w Pomlewie
  • Szkoły Podstawowe w Trzepowie

Cele projektu:

Cel główny projektu:  podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Przywidz.

Cele szczegółowe:

  1. wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu stosowania TIK, eksperymentów, gier biznesowych, pracy zespołowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz młodszych uczniów;

2.kształtowanie i wzrost kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności  uczniów poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi z wykorzystaniem TIK, nowoczesnych metod nauki, eksperymentów, organizację wyjazdów edukacyjnych i półkolonii naukowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, objęcie uczniów słabszych i z opiniami programem wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i młodszych uczniów;

  1. wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

Efekty:

W wyniku realizacji projektu w szkołach Gminy Przywidz wzrośnie jakość edukacji ogólnej poprzez: wdrożenie pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez specjalistyczne zajęcia, podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do dalszego kształtowania postaw i umiejętności uczniów.

 

plakat2020

 Przejdź do projektu: TUTAJ

projket nowe sznanse

Szkoła Podstawowa w Przywidzu, Przywidz ul. Szkolna 1

 

 

 

Powered by KomputeryZukowo.pl