Program poprawy efektywności kształcenia w gimnazjum im. Zawiszy Czrnego

I. Wstęp

Program poprawy efektywności kształcenia powstał w oparciu o analizę wyników egzaminu gimnazjalnego:

- właściwego klas III (kwiecień 2014) w roku szkolnym 2013/2014

- właściwego klas III ( kwiecień 2015 ) w  roku szkolnym  2014/15

- właściwego klas III  ( kwiecień 2016 ) w roku  szkolnym 2015/16

Opracowany program ma wskazać mocne strony ale przede wszystkim pokazać i wyeliminować słabe strony wiedzy uczniów oraz wpłynąć na prawidłowe kształtowanie współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego. Realizacja programu pozwoli na indywidualizację procesu kształcenia i podniesienie motywacji uczniów do nauki oraz efektywności procesu nauczania.

            Na wyniki egzaminów mają wpływ następujące czynniki:

 • Sytuacja materialna rodziny
 • Świadomość rodziców
 • Wykształcenie rodziców
 • Zdolności uczniów
 • Motywacja do nauki
 • Metody nauczania
 • Kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • Wprowadzenie nowoczesnej technologii komputerowej
 • Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych

            Opracowując program poprawy efektywności kształcenia braliśmy pod uwagę tylko te czynniki, na które ma wpływ szkoła i nauczyciele. Po dokonaniu analizy wyników egzaminów zewnętrznych w roku 2013/14 , 2014/15 i 2015/2016  - oraz zebraniu uwag i spostrzeżeń nauczycieli, dotyczących sposobów zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce został opracowany plan działań mający na celu podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego i efektywności procesu nauczania.

Mocne strony szkoły:

-  bardzo dobra współpraca z Organem Prowadzącym

( uczestniczenie szkoły  w projekcie gminnym  „ WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ-nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”; uczestnictwo w projekcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego „ Szkolenie Komputerowe w standardzie ECCC )

-  bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami

  (GOK, GOPS, Nadleśnictwo, OSP )

( współorganizowanie przez GOPS warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz cyklicznych warsztatów z psychologiem dla uczniów i dla rodziców,

( współorganizowanie przez GOK pozalekcyjnych zajęć dla uczniów „Odyseja umysłów”)

( objęcie patronatem klas mundurowych gimnazjalnych przez Nadleśnictwo i OSP )

- bardzo dobre zaplecze sportowe

(pełnowymiarowa, nowoczesna hala widowiskowo-sportowa )

- bardzo dobra współpraca z Radą Rodziców ( Stowarzyszenie Rodziców „Kreatywna szkoła”.)

( aplikowanie i udział w następujących projektach edukacyjnych, unijnych i grantowych wspomagających działalność szkoły  - projekty na międzynarodowe wymiany młodzieży z komunikacją w j. angielskim, udział w projekcie „International Education”, udział w projekcie „Równać szanse”, udział w konkursie grantowym

„W rytmie werbli „.

-   udział szkoły w projekcie „Indywidualni”, zdiagnozowanie profilu psychofizycznego uczniów w celu  dobrania właściwych metod nauczania

-   wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Słabe strony szkoły :

- słabe wyniki w nauce i na egzaminach zewnętrznych

- wzrost liczby uczniów mających problemy w nauce ( opinie, orzeczenia )

- niski poziom czytelnictwa uczniów (statystyka wypożyczeń książek )

- brak stosowania aktywizujących metod pracy u niektórych nauczycieli

- spadek motywacji uczniów do nauki ( analiza frekwencji na zajęciach dodatkowych

- rezygnacja niektórych nauczycieli z uczestnictwa w szkoleniach podnoszących efektywność kształcenia

- brak zainteresowania rodziców

II. Cele programu

            Cele główne:

 •  poprawa efektywności kształcenia w szkole,
 • zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, pedagoga, psychologa,      rodziców i uczniów, którzy są uczestnikami tego programu.

Cele szczegółowe:

 • Praca nad obszarami, które najsłabiej wypadły podczas egzaminu gimnazjalnego.
 • Doskonalenie efektów procesu dydaktycznego oraz metod pracy nauczycieli.
 • Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie takich działań dydaktycznych, które wpłyną na sukcesy uczniów.
 • Rozwijanie wśród uczniów logicznego myślenia, wskazywania i opisywania zależności w szczególności przyczynowo – skutkowych;
 • Kształcenie umiejętności odczytywania i operowania informacją oraz stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.
 • Wdrażanie uczniów do wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce życiowej i dalszym kształceniu;
 • Zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów.
 • Dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb uczniów (indywidualizacja procesu nauczania)
 • Zwiększenie liczby uczniów, którzy mimo niskiego potencjału osiągaliby wyższe wyniki egzaminu.
 • Organizacja zajęć dodatkowych pod kątem poprawy efektywności nauczania.
 • Udoskonalenie metod pracy z uczniami zdolnym i wykorzystanie ich wysokiego potencjału.
 • Pedagogizacja rodziców, uświadamianie im znaczenia nauki w domu.

III. Na podstawie wniosków z analizy wyników egzaminów:

- egzaminu właściwego klas III 2014

- egzaminu właściwego  klas  III  2015

- egzaminu właściwego  klas III  2016

dostrzeżono następujące braki :

j.polski, historia, wos,

- brak umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

- brak umiejętności czytania ze zrozumieniem

- brak umiejętności  krytycznego myślenia i prawidłowego wnioskowania

- brak umiejętności wyszukiwania i stosowania informacji

- brak umiejętności sytuowania wydarzeń w czasie

- brak umiejętności umiejscawiania wydarzeń zgodnie z chronologią historyczną

Historia, geografia

- brak umiejętności pracy z mapą, czytania mapy, posługiwania się nią

 1. polski, języki obce

- brak przestrzegania zasad ortografii i interpunkcji

-brak umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych

Języki obce

- brak umiejętności analizy tekstu słuchanego

- brak zasobu słownictwa

- brak umiejętności rozumienia tekstu czytanego

- brak umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi

Matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia

- brak znajomości wzorów matematycznych i fizycznych, ich przekształcania i    wykorzystania w konkretnych zadaniach

- brak umiejętności poprawnego zapisywania reakcji

- brak umiejętności czytania ze zrozumieniem poleceń i treści zadań

- brak umiejętności  krytycznego myślenia i prawidłowego wnioskowania

- brak umiejętności wyszukiwania i stosowania informacji

- brak umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

W związku z powyższym opracowano harmonogram poprawy efektywności nauczania obejmujący II semestr roku szkolnego 2016/2017 i cały rok szkolny 2017/2018, co w znacznym stopniu pomoże nam poprzez systematyczną pracę i stosowanie różnych metod i form pracy poprawić efektywność nauczania w naszej placówce.

Nauczanie jest procesem długotrwałym, zaplanowanym i ukierunkowanym na osiągnięcie określonych  kompetencji kluczowych, które powinien osiągnąć uczeń na danym etapie edukacyjnym. Jest to proces złożony z czynności nauczania i uczenia się, w którym uczestniczą nauczyciele i uczniowie ale również rodzice. Dlatego bardzo ważna jest wzajemna , konstruktywna współpraca wszystkich tych grup dla osiągnięcia wyznaczonego celu.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Organizowanie pracy w szkole sprzyjające podnoszeniu efektywności procesu kształcenia

 • dostosowanie planów pracy do możliwości i zainteresowań uczniów (tygodniowy rozkład zajęć, kalendarz imprez szkolnych, plan zajęć pozalekcyjnych);
 • uwzględnienie w tygodniowym planie zajęć podstawowych zasad BHP;
 • organizacja zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
 • organizacja czasu pracy pozwalająca na bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami
 • analiza i modyfikacja systemu oceniania
 • informowanie rodziców o wynikach kształcenia: omawianie wyników egzaminów zewnętrznych w szkole w stosunku do wyników w rejonie i kraju
 • organizacja procesu nauczania uwzględniająca potencjał każdego ucznia (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze)

.pozyskiwanie środków na dodatkowe zajęcia, pomoce, wycieczki, imprezy, kursy.

Pisanie i koordynowanie projektów edukacyjnych i unijnych

Stały nadzór pedagogiczny

 • analiza programów nauczania przedstawionych przez nauczycieli pod kątem realizacji podstawy programowej.
 • prowadzenie obserwacji diagnozujących nastawionych na sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz stosowanych metod aktywizujących i wdrażania motywujących sposobów oceniania
 • kontrola prac zespołów przedmiotowych pod kątem badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wspieranie Rady Pedagogicznej  w zakresie doskonalenia metod pracy nauczycieli.

 • uwzględnienie w planie pracy szkoły szkoleń i szkoleniowych rad pedagogicznych mających na celu położenie nacisku na częstsze stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod nauczania
 • doposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce i sprzęt audiowizualny( tablice interaktywne, szerokopasmowe łącze internetowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne)
 • zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości samodokształcania (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, projekty edukacyjne )

Wychowanie i opieka

 • stosowanie nagród motywujących do wytężonej pracy poszczególne zespoły klasowe, jak również poszczególnych uczniów – zgodnie z zapisami wprowadzonymi do Statutu Szkoły
 • nagradzanie prymusów klasowych po I półroczu i na koniec każdego roku szkolnego


DZIAŁANIA NAUCZYCIELI

Działania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej

 

 

 • analizowanie programów nauczania pod kątem możliwości realizacji podstawy programowej;

wszyscy nauczyciele

 • dostosowanie programów nauczania do treści wynikających  z podstawy programowej oraz do możliwości i zainteresowań ucznia

wszyscy nauczyciele

Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów w zakresie sposobów uczenia się

 • przeprowadzenie testów diagnozujących, opracowanie analiz i wniosków do dalszej pracy,

zespoły przedmiotowe

 • analizowanie przez nauczycieli osiągnięć uczniów w danym zespole klasowym i wyciąganie wniosków z własnej pracy, modyfikowanie metod, form pracy.

wszyscy nauczyciele

 • zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami PPP,

nauczyciele,

pedagog, psycholog

 • analiza stosowanych metod pod kątem dążenia do optymalizacji procesu dydaktycznego w szkole,

wszyscy nauczyciele

 • stosowanie metod aktywizujących na zajęciach

wszyscy nauczyciele

 • sprecyzowanie wymagań i kryteriów oceniania, uwzględnienie w PSO wymagań dotyczących udziału uczniów z zaleceniami w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych;

wszyscy nauczyciele

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • udział w szkoleniowych radach pedagogicznych poświęconych

m. in. zasadom pomiaru dydaktycznego, aktywizującym metodom nauczania, metodom współpracy szkoły z rodzicami, ocenianiu kształtującemu, planowaniu procesu edukacyjnego, pracy zespołowej, wdrażaniu nowoczesnych technologii.

wszyscy nauczyciele

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza wyników

 • wspólne opracowywanie testów do próbnych egzaminów gimnazjalnych (kl.III, II), ustalenie kryteriów ich oceny, przeprowadzenie analizy wyników oraz sformułowanie wniosków,

zespoły przedmiotowe, zespół ds. analizy wyników egzaminów

 • opracowywanie testów diagnostycznych z własnego przedmiotu uwzględnieniem wniosków z analiz, ewaluacja sposobu nauczania

nauczyciele przedmiotów objętych egzaminami

 • opracowanie raportu dotyczącego analizy egzaminów gimnazjalnych

zespół ds. analizy wyników egzaminów

Dostosowanie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

 • umożliwienie uczniom samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach i wykorzystywania zdobytej wiedzy

wszyscy nauczyciele

 • różnicowanie poziomu trudności zadań dające uczniom szansę na odniesienie sukcesu

wszyscy nauczyciele

 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach;  organizacja konkursów

wszyscy nauczyciele

Współpraca z rodzicami

 • w ramach spotkań i indywidualnych konsultacji z rodzicami uświadamianie rodzicom, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów (frekwencja, systematyczna praca dziecka, środowisko dziecka, warunki indywidualne, motywacje dziecka, system wychowawczy i zaangażowanie rodziców)

wychowawcy klas, spotkania z psychologiem i dyrektorem szkoły.

 • udzielanie w sposób zrozumiały i wyczerpujący informacji i wyjaśnień o wynikach przeprowadzanych egzaminów, testów diagnozujących oraz o mocnych i słabych stronach diagnozowanej grupy i poszczególnych uczniów

wychowawcy klas

Poprawienie frekwencji na zajęciach edukacyjnych, otoczenie opieką uczniów z trudnych środowisk społecznych

 • systematyczna kontrola uczęszczania uczniów na zajęcia;

wychowawcy klas, pedagog szkolny

 • pomoc w nauce podczas pobytu uczniów w bibliotece i świetlicy

nauczyciele  biblioteki i świetlicy

 • pomoc w uzyskiwaniu przez rodziny wsparcia materialnego – współpraca z odpowiednimi instytucjami – GOPS, GOK, gmina.

wychowawcy klas, pedagog szkolny

DZIAŁANIA PSYCHOLOGA

- zdiagnozowanie oczekiwań rodziców w zakresie formy kontaktów ze szkołą i tematyki spotkań warsztatowych,

- wspomaganie rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez prowadzenie zajęć z rodzicami pokazujących pracę z dzieckiem w domu (nadrabianie zaległości za dni nieobecne, umiejętność korzystania z podręcznika, wskazanie istotnej roli systematycznego odrabiania prac domowych); organizacja warsztatów szkoleniowych: „Jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu napięć, stresów?’, „Jak pomóc dziecku w osiągnięciu sukcesu na egzaminie?” – i  innych, wynikających z potrzeb;

- mobilizacja rodziców do udziału w spotkaniach warsztatowych

- przeprowadzanie warsztatów z uczniami sprzyjających rozwiązywaniu problemów w nauce,

- organizacja zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

- zamiana języka emocji na język potrzeb uczniów

DZIAŁANIA  PEDAGOGA

 • rozpoznanie środowiska ucznia w celu określenia tego, na jakich płaszczyznach wymaga on wsparcia ze strony szkoły i instytucji takich jak: PPP czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • prowadzenie szkoleń dla rodziców z zakresu pomocy pedagogicznej
 • przeprowadzanie warsztatów z uczniami sprzyjających rozwiązywaniu problemów w nauce;
 • organizacja zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

DZIAŁANIA UCZNIÓW

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • wdrażanie do samooceny;
 • punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
 • nadrabianie zaległości wywołanych nieobecnością w szkole;
 • uczenie się organizacji czasu wolnego, czasu pozalekcyjnego, systematycznej pracy;
 • zgłaszanie oczekiwań, ciekawych pomysłów pracy ; wspólna ewaluacja pracy
 • sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości – zgłaszanie ich wychowawcy, nauczycielom, pedagogowi lub psychologowi.
 • aktywny udział w życiu szkoły, wspomaganie organizowania konkursów,                            imprez motywujących do pracy.
 • uczenie się pracy zespołowej i pracy w parach
 • praca metodą projektów
 • praca z tablicą interaktywną i wykorzystywanie technologii komputerowej

DZIAŁANIA RODZICÓW

 • zorganizowanie zajęć własnych w ten sposób, by mieć czas na rozmowę z dzieckiem i ewentualną pomoc;
 • dbałość o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego dziecka
 • systematyczne kontrolowanie osiągnięć dziecka, sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu, mobilizowanie dziecka do nauki;
 • uczestniczenie w spotkaniach przygotowywanych przez szkołę;
 • częste kontakty ze szkołą – nie tylko z wychowawcą klasy, ale i z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; korzystanie z pomocy pedagoga w przypadku problemów z dzieckiem;
 • współdziałanie w sprawach organizacyjnych, wychowawczych i   bezpieczeństwa;    
 • bieżący kontakt ze szkołą i wychowawcą jak również monitorowanie postępów nauczania własnych dzieci za pomocą dziennika Librus
 • współorganizowanie i udział w imprezach środowiskowych oraz uroczystościach szkolnych
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność szkoły
 • współpraca przy pisaniu projektów  i grantów na działalność szkoły

Program i harmonogram opracował zespół w składzie:

1.Dyrektor szkoły- Katarzyna Sprusik-Olszewska

2.Wicedyrektor szkoły – Małgorzata Cieszyńska

3.Zespól ewaluacyjny ZS w Przywidzu.

Program zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 17.02.2017

Program zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 17.02.2017

Uzgodniono z Organem Prowadzącym reprezentowanym przez Wójta Gminy Przywidz w dniu 18.02.2017

Szkoła Podstawowa w Przywidzu, Przywidz ul. Szkolna 1

 

 

 

Powered by KomputeryZukowo.pl