Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Unii Europejskiej w Przywidzu na lata 2018 – 2019

 „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II

I WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

II ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań.
 2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.
 3. Wychowanie prozdrowotne.
 4. Wychowanie ekologiczne.
 5. Profilaktyka zagrożeń
 6. Doradztwo zawodowe.

             Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

 

III OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.- tekst jednolity(Dz.U. 2018,poz. 1457 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018, poz. 967).
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875)
 7. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 9. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019.
 10. Oraz akty  wykonawcze do ustaw.
 11. Statut Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskie w Przywidzu.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych;
 • problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń;
 • uzależnieniami w szkole i środowisku;
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;
 • Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny szkoły na lata 2016 - 2019.

IV NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji  na te zagrożenia.
 2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

 

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Unii Europejskiej w Przywidzu

 

Szkoła Podstawowa w Przywidzu to placówka oświatowa znana w lokalnym  środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję.

Powstała w czerwcu 1945r. i służyła kilku pokoleniom mieszkańców Przywidza i okolic. Po wprowadzeniu reformy stała się 8-letnią szkołą podstawową, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej (psychologiczno-pedagogicznej), inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

 Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez  wiedzę,

umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli-

Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-  Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

 

V SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

 • dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

VI UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • współtworzą i znają oraz akceptują program wychowawczy szkoły;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich
 • działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Wychowawcy klas:

 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptują ucznia w klasie;
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
 • prowadzą dokumentację nauczania;
 • opracowują i realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny;
 • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
 • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • integrują i kierują zespołem klasowym;
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
 • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
 • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
 • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
 • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią
 • psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą kompetencją i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły;

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);
 • Pedagog i psycholog szkolny:
 • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog i psycholog szkolny:

 • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VII ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

Lp

  Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

1. Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji.

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

 

 

 

 

3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

 

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

5. Udział uczniów w konkursach,

zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

6. Kształtowanie umiejętności

refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji Internet,

gry komputerowe, telewizja, radio.

7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

8. Udział uczniów w akcjach

organizowanych przez szkołę.

9. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

10. Organizowanie czasu wolnego.

11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

uczniów.

12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

 

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

 

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych. Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, ŚWIĘTA SZKOŁY. Zapraszanie do szkoły i spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

Kodeks Ucznia, Statut Szkoły,

REGULAMINY

 

Percepcja sztuk teatralnych,

koncertów.

 

 

Realizacja projektów

przedmiotowych, szkolnych. Udział w lekcjach muzealnych, w konkursach, zawodach sportowych.

Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

Imprezy integracyjne,

uroczystości, wyjazdy itp.

Konkursy pięknego czytania

w kl.1-3, 4-7 i 2-3 gim.

Prezentowanie najciekawszych

Pozycji czytelniczych dla dzieci.

Podkreślenie znaczenia

twórczych postaw oraz

działalności dodatkowej na

rzecz środowiska, szkoły.

II.

 Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

 

1. Budowanie systemu wartości przygotowanie do rozpoznawania

podstawowych wartości.

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do

odmiennych poglądów, ludzi, religii,

zjawisko homofonii.

3. Wdrażanie do uważnego słuchania,

rozmawiania, zawierania kompromisów.

4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

5. Wzmacnianie pozytywnych postaw

(postawy prospołeczne i pozytywna

komunikacja) 

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

7. Kształtowanie poczucia

odpowiedzialności za własne słowa i

czyny.

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania

cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej

reakcji w sytuacjach konfliktowych.

12. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

 

Udział w akcjach charytatywnych,

wolontariacie, rekolekcjach.

 

 

Pogadanki i spotkania z  ciekawymi ludźmi.

 

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe

 

Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

Zachowania i postawy w

literaturze, historii, współczesności.

Percepcja wartościowych

filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

Lekcje wychowawcze,

pogadanki, apele szkolne.

Diagnoza postaw.

Działania mające na celu

wykazanie troski o wygląd

sal, otoczenia szkoły.

Scenki dramowe  podczas apeli szkolnych.

Omawianie z uczniami

prawidłowego postępowania

w trudnych sytuacjach.

 

III.

Rozwijanie

zachowań

asertywnych i

empatycznych

 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i

zachowań uczniów w grupie

rówieśniczej: uczeń umie uszanować

zdanie innych oraz potrafi bronić

własnego zdania; uczeń umie

powiedzieć nie na niewłaściwe

propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i

zabierania głosu.

3. Przeciwdziałanie przejawom

niedostosowania społecznego.

Przekazanie wiedzy na temat

szkodliwego działania używek,

narkotyków, również negatywnego

oddziaływania nieodpowiedniego

towarzystwa.

4. Przeciwdziałanie przemocy.

 

Stawianie uczniów w

hipotetycznych sytuacjach

wymagających zajęcia

określonego stanowiska,

pogadanki na lekcjach,

prelekcje specjalistów.

Realizacja programów

profilaktycznych, opieka

pedagoga, psychologa,

współpraca z PPP, sądem dla

nieletnich, Komendą Policji

itp.

 

IV.

Integracja działań

Wychowawczo-profilaktycznych

szkoły i rodziców

 

1. Zapoznanie rodziców z programem

wychowawczo-profilaktycznym oraz

innymi prawnymi aktami Szkoły. Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

2. Dokładne precyzowanie wymagań

stawianych uczniom, dotyczących

pożądanych przez Szkołę zachowań,

które zapewnią utrzymanie ładu

społecznego i bezpieczeństwa uczniów. Kontrola frekwencji i eliminowanie “wagarów”. Egzekwowanie powyższych wymagań.

3. Uwzględnienie na zebraniach z

rodzicami tematów z zakresu

wychowania, adekwatnych do

problemów klasowych.

4. Badanie opinii rodziców odnośnie:

·         Skuteczności realizowanych

zadań edukacyjnych i wychowawczych;

·         Przedmiotowych systemów

oceniania.

5. Włączenie rodziców do pracy przy

realizacji zamierzeń wychowawczych:

·         Udział rodziców w tworzeniu

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

·          Udział w uroczystościach i

imprezach szkolnych, klasowych;

·         Współpraca z rodzicami w

planowaniu działań

wychowawczych oraz pomoc w

rozwiązywaniu problemów

dziecka.

·         Udział w drobnych remontach,

upiększaniu klas, budynku itp.

6. Przekazanie rodzicom informacji na

temat praw i obowiązków ucznia.

7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań

wychowawczych. Uświadomienie

szkodliwości nadopiekuńczej postawy,

liberalnego wychowania itp.

8. Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.

9. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu

warunków pracy i nauki.

 

Działania pracowników szkoły

mające na celu

bezpieczeństwo uczniów:

dyżury nauczycieli,

opracowywanie procedur i

reagowanie w sytuacjach

trudnych.

W formie ankiet lub

wyrażania opinii na

zebraniach klasowych.

Wychowawcy klas konsultują

z rodzicami ich oczekiwania

odnośnie pracy

wychowawczej i

profilaktycznej.

Współpraca z Radą Rodziców.

Wywiadówki, tablica

informacyjna

Prelekcje specjalistów,

informacje przekazywane

przez wychowawców.

Angażowanie rodziców do

uczestnictwa i współorganizowania

uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

Wręczenie rodzicom

podziękowań za pracę.

 

 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

Lp

  Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Kształtowanie

poczucia

przynależności do rodziny, grupy

rówieśniczej i

wspólnoty

narodowej oraz

postawy

patriotycznej,

miłości do

ojczyzny,

kultywowania

tradycji.

1. Znajomość słów i melodii hymnu

narodowego.

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie

świąt szkolnych, akademii.

4. Prowadzenie kroniki szkolnej.

5. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze,

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

II.

Wprowadzenie w

życie kulturalne

Szkoły wspólnoty

lokalnej

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o

własnej miejscowości, regionie, kraju.

2. Poznanie historii i tradycji własnej

rodziny i jej związek z historią regionu.

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa

w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach

regionalnych. Organizowanie imprez

na rzecz Szkoły i środowiska.

4. Poznanie historii najważniejszych

obiektów w gminie.

Wycieczki lokalne, wystawki,

gazetki, zajęcia dydaktyczne.

Organizacja imprez,

uroczystości szkolnych i

uczestnictwo i uczestnictwo.

5. Historia i geneza powstania

miejscowości Przywidz.

Wycieczki lokalne, wystawki,

gazetki, zajęcia dydaktyczne.

Organizacja imprez,

uroczystości szkolnych i

uczestnictwo i uczestnictwo.

III.

Poszanowanie

historii i kultury

regionu.

1. Zapoznanie z elementami kultury

niektórych regionów Polski.

2. Poznanie wybranych legend.

3. Poznanie historii zabytków.

Spotkania z ciekawymi ludźmi,

wycieczki, konkursy, zajęcia

lekcyjne.

IV.

Wspólnota

Europejska a

tożsamość

narodowa

1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

2. Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu

tolerancji.

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

Warsztaty i lekcje kształtujące

postawę tolerancji.

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

Lp

  Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Kształtowanie

zachowań

sprzyjających

zdrowiu.

1. Korygowanie wad budowy, postawy

oraz wymowy.

2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na

utrzymanie higieny ciała. Dbanie o

schludny wygląd zewnętrzny.

3. Wpajanie zdrowego stylu życia,

odżywiania i wypoczynku. Umiejętne

zagospodarowanie czasu wolnego.

4. Kształtowanie sprawności fizycznej,

odporności. Uświadomienie roli i

znaczenia sportu. Wpajanie nawyku

rozwijania własnych predyspozycji w

zakresie dyscyplin sportu.

5. Zachowanie zasad bezpiecznego

poruszania się po drogach i ulicach ze

szczególnym zwróceniem uwagi na

bezpieczną drogę do szkoły.

Realizacja zajęć z gimnastyki

korekcyjnej i zajęć logopedycznych.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia

realizujące edukację zdrowotną.

Pogadanki na godzinach

wychowawczych, organizacja

czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy działania dotyczące zdrowego stylu życia.

Organizowanie kół zainteresowań.

Lekcje wychowania fizycznego

i zajęcia SKS.

Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.

Prowadzenie zajęć wychowania

komunikacyjnego.

Przeprowadzenie egzaminu na

kartę rowerową.

Spotkania z policjantami.

II.

Szkoła zapewnia

uczniom poczucie

bezpieczeństwa

fizycznego i

psychicznego

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz

pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów

nauczycielskich. Zapoznanie

uczniów i rodziców z zasadami

bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

Współpraca z powołanymi do

tego instytucjami, organizacjami.

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinie PPP

III.

Uzależnienia,

rozpoznanie ich i

zapobieganie.

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat

zagrożeń społecznych.

2. Kształtowanie umiejętności unikania

negatywnych wpływów środowiska.

Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, lekarzem, psychologiem.

Realizacja programów

profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć

terapeutycznych z klasą.

Kierowanie uczniów z rodzin

problemowych na obozy

terapeutyczne.

 

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

Lp

  Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I

Rozwijanie

wrażliwości na

problemy

środowiska.

1. Przybliżenie uczniom problematyki

konieczności ochrony środowiska

naturalnego.

2. Ukazanie wpływu codziennych

czynności i zachowań na stan

środowiska naturalnego.

3. Uwrażliwienie na związek degradacji

środowiska ze zdrowiem człowieka.

4. Wskazanie na sposoby dbania o

przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Udział w akcjach np.:

Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych.

Organizowanie zajęć w terenie. Organizacja szkolnych konkursów

ekologicznych.

Pogadanki tematyczne.

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Lp

  Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole.

1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5. Ochrona mienia społecznego.

6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

7. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

II.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywaniu znajomości, wypoczynku nad wodą itp

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

III.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

6. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody, edbe.

Czytanie literatury dotyczącej tematu.

IV.

Eliminowanie agresji z życia szkoły.

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

2. Kształtowanie postaw odrzucających

przemoc oraz umiejętności

nieagresywnego, asertywnego

zachowywania się w sytuacjach

konfliktowych i problemowych.

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

Czytanie literatury dotyczącej tematu.

V.

Wspieranie

nabywania

umiejętności

radzenia sobie w

sytuacjach

trudnych,

ryzykownych i

konfliktowych.

1. Doskonalenie umiejętności

rozpoznawania czynników ryzyka.

2. Propagowanie wiedzy o społecznych

mechanizmach wywierania wpływu i

konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.

3. Podniesienie kompetencji

wychowawczych rodziców, opiekunów.

( zażywanie substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, palenie papierosów).

4. Propagowanie wiedzy podnoszącej

efektywność działań profilaktycznych.

Negocjacje, mediacje,

asertywna komunikacja

własnych potrzeb, dyskusje,

rozmowy, pogadanki.

Aktywne uczestniczenie w

lokalnych i krajowych akcjach

edukacyjnych.

Współpraca z osobami i

instytucjami zajmującymi się

problematyką uzależnień.

VI.

Zapobieganie

niepowodzeniom

dydaktycznym wspieranie uczniów mających

trudności w nauce i w przystosowaniu

się w grupie.

1. Diagnozowanie trudności w nauce.

2. Dostosowywanie wymagań do

możliwości indywidualnych uczniów.

3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

4. Budowanie motywacji do nauki.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Negocjacje, mediacje,

asertywna komunikacja

własnych potrzeb, dyskusje,

rozmowy, pogadanki.

Aktywne uczestniczenie w

lokalnych i krajowych akcjach

edukacyjnych.

VII.

Pedagogizacja

rodziców i

nauczycieli.

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na

temat przyczyn i istoty niepowodzeń

dydaktycznych- wskazówki do pracy w

domu z dzieckiem.

Organizowanie szkoleń dla

uczniów, rodziców nauczycieli.

VIII.

Opieka zdrowotna

i pomoc socjalna.

1. Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.

2. Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej pomoc w nauce.

3. Badania kontrolne prowadzone przez

pielęgniarkę szkolną.

4. Troska o higienę osobistą dzieci.

Przeglądy czystości.

5. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły.

 

IX.

Badania, diagnoza

i analiza

rozmiarów

niedostosowania

społecznego

uczniów.

1. Opracowanie i przeprowadzenie badań

ankietowych wśród uczniów, rodziców i

nauczycieli.

Kwestionariusz ankiety

X.

Współpraca z

instytucjami i

stowarzyszeniami.

1. Współpraca z OSP w Przywidzu

2. Współpraca z Hospicjum św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu.

3. Współpraca z Komisariatem Policji w Kolbudach.

4. Współpraca z ośrodkiem wypoczynkowo rekreacyjnym “Omega”

5. Współpraca z Parafiami Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Dekanacie Kolbudy

6. Współpraca ze Stowarzyszeniem

“Kreatywna Szkoła” i Uniwersytetem III Wieku

7. Współpraca z Nadleśnictwem Kolbudy

8. Współpraca z Urzędem Gminy w Przywidzu

9. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem

Kultury i Kołem Gospodyń Wiejskich

 

 

VIII EWALUACJA

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

 • Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;
 • Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;
 • Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;
 • Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.
 • Analiza dokumentów;
 • Obserwacje;
 • Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

 

IX USTALENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły. Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu na lata 2017-2019 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument pt. Założenia do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

Ks. Marek Siedlec - przewodniczący zespołu, Ewa Bradtke, Romana Ebertowska, Barbara Owczarzak, Dorota Szwichtenberg, Małgorzata Cieszyńska, Barbara Samaruk

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu  przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2018r.

 

Szkoła Podstawowa w Przywidzu, Przywidz ul. Szkolna 1

 

 

 

Powered by KomputeryZukowo.pl